headlogo
<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒>>>
ผู้บังคับหน่วย
พ.อ.เกียรติพงษ์   เศลารมย์
ฝ่ายอำนายการ
ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ฝ่ายยุทธการและการฝึก
ฝ่ายส่งกำลัง
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชีคุม
 
 
วีรกรรมทหารกล้า พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒
werawut

ชีวประวัติ
พ.อ.วีรวุฒิ หมุนลี
หมายเลขประจำตัว 1310301580
ชื่อเดิม วีระภา เป็นบุตรชายของ นาย สิงห์ และ นาง บัวลา หมุนลี
เกิดเมื่อ 31 ม.ค. 2511 ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ 8 ต.สามขา   อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากโรงเรียน กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ประวัติรับราชการ
เป็น ส.ต. เมื่อ  30 ม.ย.32     ตำแหน่งนายสิบตรวจสภาพและทดสอบ สังกัด สพ.ทบ.
เป็น ส.ท. เมื่อ  1   ธ.ค.32    ตำแหน่งนายสิบตรวจสภาพและทดสอบ สังกัด สพ.ทบ.
เป็น ส.อ. เมื่อ  1   ธ.ค.34    ตำแหน่งนายสิบตรวจสภาพและทดสอบ สังกัด สพ.ทบ.
เป็น ผู้ช่วยฝ่ายการทำลาย สังกัด ชุดทำลายล้างวัตถุระเบิด พัน.สพ.กระสุน ที่ ๒๒ บชร.๒ เมื่อ 26 ก.ค.36
เป็น พ.อ.เมื่อ 9 ก.ค.52 (ได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงกลาโหม)
การศึกษาระหว่างรับราชการทหาร
สำเร็จหลักสูตรนายสิบทำลายล้างวัตถุระเบิด รุ่นที่ 5/34 จาก รร.สพ.สพ.ทบ.
สำเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่ 22/35 จาก รร.ศร.
สำเร็จหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ 11/35 จาก สก.ทบ.
สำเร็จหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 49/36 จาก รร.ศร.
สำเร็จหลักสูตรนายสิบ นชค. รุ่นที่ 23/45 จาก วศ.ทบ.
สำเร็จหลักสูตรเก็บกู้และต่อต้านการก่อการร้ายสากล จาก ศตก.ร.11 รอ.
สำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาตร์ เอกสุขศึกษา จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เมื่อ 5 ธ.ค.47 (รจก.เล่มที่ 121 ตอนที่ 4 ข.)
ได้รับพระราชทานเหรียญบางระจัน เมื่อ 9 ธ.ค.52

 

พ.อ.วีรวุฒิ  หมุนลี

          ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการพิเศษในตำแหน่งนายสิบฝ่ายการทำลาย สังกัดหน่วย ทลร.ฉก. อโนทัย จังหวัดปัตตานี เมื่อ 1 ต.ค.48 ถึง 30 ก.ย.50 และกลับมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งปกติเป็นเวลา 1 ปี ต่อมา พ.อ.วีรวุฒิ  หมุนลี ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการพิเศษ ฉก.อโนทัย อีกครั้ง เมื่อ 1 ต.ค.52
ครั้นเมื่อ 9 ธ.ค.52 พ.อ.วีรวุฒิ หมุนลี ได้รับมอบภารกิจจาก ฉก.อโนทัย ให้เข้าปฏิบัติการพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยบริเวณศาลาแปดเหลี่ยม ถนนอุตสาหกรรม เขตเทศบาลยะลา เมื่อเวลา 0730 และเกิดเหตุระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้ พ.อ.วีรวุฒิ  หมุนลี ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่ง ร.พ.ยะลา ต่อ พ.อ.วีรวุฒิ  หมุนลี ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากความกล้าหาญและเสียสละที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เราชาว พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ขอสดุดีวีรกรรมของ พ.อ.วีรวุฒิ  หมุนลี วีรบุรุษของเรา ชาว พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒
หมายเหตุ ได้รับพระราชทานยศ พ.อ. เป็นกรณีพิเศษ เมื่อ 9 ธ.ค.59 ตามประกาศกระทรวงกลาโหม ลง 29 พ.ย.55
คติประจำตัว : ชั่ววินาที EOD ต้องไม่พลาด ประมาท.......ตาย ( E-50 )
BACK TO HOME
Copy Right : กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
WebMaster : Webmaster@Webmail.com
ลิ้งที่น่าสนใจ
> วารสารสรรพาวุธ
> ประวัติทหารสรรพาวุธ
> พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ
> ร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๕๙
>พ.อ.วีรวุฒิ หมุนลี วีรบุรุษ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒