headlogo
<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒>>>
ผู้บังคับหน่วย
พ.อ.เกียรติพงษ์   เศลารมย์
ฝ่ายอำนายการ
ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ฝ่ายยุทธการและการฝึก
ฝ่ายส่งกำลัง
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชีคุม
 
 
การก่อตั้งหน่วย
   กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ก่อกำเนิดจากกองร้อยสรรพาวุธกระสุนวัตถุระเบิดที่ ๕  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ ณ บ้านซับม่วง ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   ในระยะแรกหน่วย ได้ขึ้นการบังคับบัญชากับ กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมสรรพาวุธทหารบก ได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับแผนกที่ ๕ กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก
   พ.ศ.๒๕๑๑ กองทัพบก ได้จัดตั้ง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ และได้โอน กองร้อยสรรพาวุธกระสุนวัตถุระเบิดที่ ๕ มาขึ้นการบังคับบัญชา กับ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
   พ.ศ.๒๕๒๗ กองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๙๗/๒๗ ลง ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  เรื่องการปรับการจัดหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็นแบบพันธกิจ กองร้อยสรรพาวุธกระสุนวัตถุระเบิดที่ ๕  จึงแปรสภาพเป็น กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒
 
 
BACK TO HOME
Copy Right : กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
WebMaster : Webmaster@Webmail.com
ลิ้งที่น่าสนใจ
> วารสารสรรพาวุธ
> ประวัติทหารสรรพาวุธ
> พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ
> ร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๕๙
>พ.อ.วีรวุฒิ หมุนลี วีรบุรุษ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒