headlogo
<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒>>>
ผู้บังคับหน่วย
พ.อ.เกียรติพงษ์   เศลารมย์
ฝ่ายอำนายการ
ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ฝ่ายยุทธการและการฝึก
ฝ่ายส่งกำลัง
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชีคุม
 
 
กิจกรรมของหน่วย
ภารกิจชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ (ชป.พท.พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒)
 
    ชป.พท.พัน สพ.กระสุน 22 บชร.2 ได้เข้าร่วมการอบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับตำบล (ครู ข.)สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในระดับตำบล ตำบลละ 5 คนของ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส
     
พิธีเวียนเทียนในวัน วิสาขบูชา (๒๐ พ.ค.๕๙)
 
 
   หน่วย พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธี เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบููชา ในวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ โดยมี ผบ.บชร.๒ เป็นประธาน โดยมีกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
 
การฝึก กรม.ม.ฉก.ทภ.๒ ณ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ห้วงวันที่ ๑๐ - ๑๘ พ.ค.๕๙
 
 
 
ผลการฝึก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลปฏิบัติหน้าที่เป็นที่หน้าที่ตามภารกิจได้อย่างดีเยี่ยม
 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 
 
3 เม.ย. 59 รอง เสธ มทบ.22ตรวจเยี่ยมสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการประจำปี2559 ณ อ.เมือง มุกดาหาร
 
 
     
 
BACK TO HOME
Copy Right : กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
WebMaster : Webmaster@Webmail.com
ลิ้งที่น่าสนใจ
> วารสารสรรพาวุธ
> ประวัติทหารสรรพาวุธ
> พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ
> ร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๕๙
>พ.อ.วีรวุฒิ หมุนลี วีรบุรุษ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒